Hướng dẫn đánh giá và phân loại công chức, viên chức và kê khai bổ sung lý lịch năm 2015

Chú ý: Hiệu trường và các Phó Hiệu trưởng đánh giá theo mẫu Công chức; cán bộ, giảng viên, nhân viên đánh giá theo mẫu Viên chức.Xem tại đây
Mẫu đánh giá và phân loại công chức, viên chức...