Trường Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng tổ chức Tập huấn: Xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT

       Ngày 06/01/2020, Trường Đại học thể dục thể thao tổ chức Tập huấn: Xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương...