Bài viết Nghiên cứu khoa học Tài liệu Hội nghị - Hội thảo KH
Hội thảo khoa học “Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo” năm 2011

Đây là danh sách các bài tham gia Hội thảo khoa học “Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo” vào tháng 10/2011
 
- Phần 1 - Các chuyên đề về đổi mới nâng cao công tác quản lý đào tạo: TẢI
- Phần 2 - Các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo: TẢI