Bài viết Nghiên cứu khoa học Tài liệu Hội nghị - Hội thảo KH
Hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung

1/ File hướng dẫn: Huongdan
 
2/ Tài khoản, mật khẩu các chương trình: Taikhoan
   
3/ File tập tin mẫu (Quản lý sinh viên): File mẫu
 
 
 
Nguồn: Trung tâm Thông tin - Thư viện