TKB từ tuần 3 đến tuần 10 (từ ngày 20/8 đến 14/10 năm 2018) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 2 đến tuần 10( từ ngày 13/8-14/10/2018) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 1 Học kỳ I năm học 2018-2019 (từ ngày 06/8-12/8/2018) [ Xem tiếp ]

Lịch thi lại lần 2 các hp của hk2 năm học 2017-2018 [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu học kỳ phụ tuần 52 và lịch thi lại lần 2 các hp của hk2 năm học 2017-2018 [ Xem tiếp ]

TKB Tuần 50 trở đi ( từ ngày 13/7) SV tham gia Ân tượng Hội An+ TKB học kỳ phụ [ Xem tiếp ]

TKB Tuần 49 ( 09/7) SV tham gia Ân tượng Hội An+ TKB học kỳ phụ từ tuần 49 [ Xem tiếp ]

TKB học kỳ phụ từ tuần 48 (02/7 trở đi)+ TKB tuần 48 SV tham gia Ân tượng Hội An [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu học kỳ phụ tuần 47 +Thời khóa biểu SV tham gia Ấn tượng Hội An [ Xem tiếp ]

Thời khóa biểu tuần 46+Thời khóa biểu học kỳ phụ tuần 46 +Thời khóa biểu SV tham gia Ấn tượng Hội An [ Xem tiếp ]