TTRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG ĐT,QLKH&HTQT               Độc lập - Tự do- Hạnh phúc THÔNG BÁO

 Phòng ĐT, QLKh&HTQT... [ Xem tiếp ]

Danh sách sinh viên đăng ký môn học kỳ I năm học 2019-2020 [ Xem tiếp ]

Lịch học Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học [ Xem tiếp ]

 

                                         THÔNG BÁO LỊCH THI Lần 2       

          Thông... [ Xem tiếp ]

THÔNG BÁO (05-08-2019)

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN [ Xem tiếp ]

TKB học kỳ phụ Bổ sung tuần 51 [ Xem tiếp ]

TKb học kỳ phụ Bổ sung từ tuần 49(08-14/7/2019) [ Xem tiếp ]