TKB học kỳ phụ bổ sung từ tuần 48 [ Xem tiếp ]

TKB học kỳ phụ bổ sung từ tuần 46 ( từ ngày 17/6/2019 trở đi) [ Xem tiếp ]

TKB học kỳ phụ bổ sung từ tuần 45( 10/6/2019) trở đi [ Xem tiếp ]

TKB học kỳ phụ bổ sung từ tuần 44 ( 03/6/2019 trở đi) [ Xem tiếp ]

TKB khóa ĐHLT từ tuần 02 đến tuần 14(27/5-27/8)+TKB học kỳ phụ bổ sung từ tuần 43 [ Xem tiếp ]

TKB tuần 1( từ ngày 20/5/2019) khóa ĐHLT+TKB Học kỳ ( bổ sung thêm) từ tuần 42+TKB thi lần 2 HK2 tuần 42 [ Xem tiếp ]

TKB học kỳ phụ năm học 2018-2019 ( từ tuần 41(13/5/2019) trở đi + TKB thi lần 2 Tuần 41+42 của HK2 năm học 2018-2019 [ Xem tiếp ]

TKB tuần 40, tuần 41 và tuần 42 ( từ ngày 06-25/5/2019) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 39 ( từ ngày 29-05/5/2019) [ Xem tiếp ]

TKB tuần 38 ( từ ngày 22-28/4/2019) [ Xem tiếp ]